پریودونتیکس : مدیریت بیماری های پریودنتال

صفحه اصلی > پریودونتیکس : مدیریت بیماری های پریودنتال

مدیریت بهتر بیماری پریودنتال

افزایش تقاضا برای امور پریو در طول دهه گذشته بوده است ، امروزه نزدیک به ۴۰٪ از بیماران درواقع طرح درمان های پریو را در سطوح خفیف تا متوسط دارند .

حتی با بهترین انطباق های دستورالعمل های بهداشتی ، بیماران باز هم می توانند با بیماری های پریودنتال سر و کار داشته باشند . این امر میتواند اثری دومینو مانند بر موارد زیادی از سلامتی به طور مثال بیماری قلبی ، سکته و سرطان داشته باشد . در مباحث زیادی ، همه موارد ذکر شده با درمان و مراقبت های بهینه پریودونتیکس شروع می شود .
حقیقتا به جای نظارت و رجوع به این بیماران ، متد های جدید تکنیک های کم تهاجمی هستند که شما میتوانید برای بهبود رضایت و نگهداری بیماران به اجرا درآورید. آنچه میتوان بیشتر ذکر کرد این است که این تکنیک میتواند بدون هزینه اضافه بازاریابی انجام شود که طبعا میتواند جذب بیماران جدید را به همراه داشته باشد

لیزر دندانپزشکی waterlase توانایی اجرای جراحی های کم تهاجمی به منظور بهبود رویه های درمان را به شما  ارائه می دهند که نتیجه های گزارش شده بهتری را نسبت به روش های سنتی توسط بیماران به همراه داشته است

  • طرح درمان پریودونتیک با پروتکل ترمیمی پریو

  • پروتکل پریودونتیکس کم تهاجمی

  • ناحیه درمانی خاص یا موارد تمام فک با انعطاف بیشتر در طرح درمان

  • توانایی حذف با ظرافت زیر لثه

     

  • گسترده سازی سیمان زنی با واسطه لیگامنت پریودنتال (به عنوان ضمیمه بافتی جدید) ، به سطح ریشه در غیاب جا به جایی های طولانی اپیتلیوم