۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲

نمونه های درمانی


اندودنتیک به کمک لیزر

اندودنتیک به کمک لیزر

اندودنتیک به کمک لیزر

اندودنتیک به کمک لیزر
ریکاوری ایمپلنت

ریکاوری ایمپلنت

ریکاوری ایمپلنت
ترمیم کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت
فرنکتومی لبی

فرنکتومی لبی

فرنکتومی لبی
ریکانتورینگ لثه

ریکانتورینگ لثه

ریکانتورینگ لثه
فیبروم زبانی

فیبروم زبانی

فیبروم زبانی
دپیگمنتیشن

دپیگمنتیشن

دپیگمنتیشن (رنگدانه زدایی)