۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲

نوبت دهی اینترنتی

ارسال اطلاعات درخواست کننده

مطب مورد نظر جهت تعیین وقتتوضیحات

کلینیک های دکتر میرزایی در تهران و آمل آماده پذیرش و مشاوره با هموطنان عزیز می باشد برای سهولت بیشتر و سامان دهی پذیرش بیماران گرامی در هر لحظه می توان بصورت اینترنتی درخواست نوبت ارسال نمود