آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ &nbps &nbps تهران ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢١٦   |   ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢٠٧  
فرنکتومی زنده بر روی بیمار در دومین دوره آموزش لیزر انجمن دندان

فرنکتومی زنده بر روی بیمار در دومین دوره آموزش لیزر انجمن دندان

جراحی فرنکتومی زنده بر روی بیمار در دومین دوره آموزش لیزر با لیزر دایود۹۴۰نانومتر کمپانی بایولیز

فرنکتومی زنده بر روی بیمار در دومین دوره آموزش لیزر

انجمن دندانپزشکان عمومی
 

جراحی فرنکتومی زنده بر روی بیمار در دومین دوره آموزش لیزر انجمن دندانپزشکان عمومی

با لیزر دایود۹۴۰نانومتر کمپانی بایولیز

با همکاری شرکت نیشام آریانا

فرنکتومی زنده بر روی بیمار در دومین دوره آموزش لیزر انجمن دندان

فرنکتومی زنده بر روی بیمار در دومین دوره آموزش لیزر انجمن دندان