آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ &nbps &nbps تهران ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢١٦   |   ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢٠٧  
سخنرانی دکتر میرزائی در پنجمین کورس ۲ روزه WCLI آمریکا در تهران

سخنرانی دکتر میرزائی در پنجمین کورس ۲ روزه WCLI آمریکا در تهران

دکتر میرزائی در پنجمین کورس ۲ روزه WCLI آمریکا در تهران


سخنرانی دکتر میرزائی در پنجمین کورس ۲ روزه WCLI آمریکا در تهران