۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲
سخنرانی دکتر میرزائی در پنجمین کورس ۲ روزه WCLI آمریکا در تهران

سخنرانی دکتر میرزائی در پنجمین کورس ۲ روزه WCLI آمریکا در تهران

دکتر میرزائی در پنجمین کورس ۲ روزه WCLI آمریکا در تهران


سخنرانی دکتر میرزائی در پنجمین کورس ۲ روزه WCLI آمریکا در تهران


 

سوال خود را از متخصصین ما بپرسید .